Wielcy o dzieciach
Dzieci mają wręcz cu­downą moc, 
aby zmieniać się we wszys­tko, w co tyl­ko zapragną.
  
Jean Cocteau


Człowieka, który pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niezdolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest.
 -
Anthony de Mello 
Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem stosun­ku człowieka do człowieka.
                - Jan Paweł II

Dzieci - to połowa ludzkości.

           Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.   -  Janusz Korczak 
Ziemi nie dzie­dziczy­my po naszych rodzi­cach, pożycza­my
ją od naszych dzieci. - Antoine de Saint-Exupéry

                                              

Trzy rzeczy zos­tały z ra­ju: gwiaz­dy, kwiaty i oczy dziecka.
-  Dante
 Alighieri


Dzieciństwo jest dob­re dla­tego, że każdy dzień zaczy­na życie na no­wo, bez ciężaru dnia wczorajszego. 
- Anna Kamieńska